66900058 - 021

مقالات

 

شماره تلگرام : 09362048289

24 مرداد

سدیم دی سولفیت مرک

مختصر: Sodium disulfite

کد محصول مرک:

106528

درصد خلوص:      ACS,Reag. Ph Eur

اسم دوم: Sodium metabisulfite, Sodium pyrosulfite, Disulfite, Pyrosulfite

سدیم متا بی سولفیت،سدیم پیروسولفیت،دی سولفیت،پیرو سولفیت

فرمول:   Na2O5S2

C A S NUMBER : 7681-57-4

مولار:    190.11 g/mol

قابلیت محلول شدن:             650 g/l (20 °C)

درجه ذوب: 150 °C (decomposition)

انبوهی:   2.36 g/cm3 (20 °C)

میزان اسیدی:        4.0 - 4.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)

در پکیج های: 100 گرمی*500 گرمی*1 کیلویی*5 کیلویی*50 کیلویی*

نظر دادن