66900058 - 021

مقالات

 

شماره تلگرام : 09362048289

24 آذر

کبالت

عنصری با عدد اتمی 27 ،جرم اتمی 9332/58 ، دمای ذوب 1495 درجه سیلیسیوس ، دمای جوش 2570 درجه سیلیسیوس ، و چگالی 92/8 است. به صورت تجارتی از کانیهای نقره ( آرسنیدها و سولفیدها ) و کانیهای آرسنید نیکل ، مس و سرب به دست می آید. اسمالتیت ، کبالت آرسنیک ،و کبالتیت ، کبالت آرسنیک سولفید، نیز برای تولید کبالت به کار میروند . ابتدا کانی برشته شده و سپس کبالت به صورت هیدروکسید ته نشین می شود و در مرحله بعدی با کربن به کبالت کاهیده می شود ( شش گوشه تنگ چیده پایینتر از درجه 417 سیلیسیوس مکعب تنگ چیده تا دمای ذوب ).

فلز کبالت به رنگ سفید نقره ای و به سهولت صیقلپذیر است. در اسید های رقیق حل میشود و به کندی در هوا اکسید می شود. به شدت هیدروژن را در سطح جذب میکند. کاربرد اصلی کبالت در تهیه آلیاژهاست. ترکیب های کبالت در تهیه رنگها و جلاها و کاتالیزورها به مصرف میرسند. کبالت یکی از عناصر ضروری جیره غذایی است. تولید جهانی فلز کبالت در سال 1976 برابر 32000 تن بوده است.

آلیاژهای کبالت

حدود 80 درصد کبالت در آلیاژها و 20 درصد این مقدار در تهیه آهنرباها به کار می رود. مهمترین آلیاژ کبالت عبارت اند از : استلیت (تا 30 درصدکرم ، 18 درصد تنگستن، 5/2 درصد کربن در شیرها و ابزار برش به کار می رود) و ویتالیم (20 درصد کرم ،در دماهای بالا به کار می رود ) . کبالت در تهیه ابزارهای تندبر نیز به مصرف می رسد.

 

کبالت( 2 )هیدروکسید

از نمک های کبالت ( 2 ) با باز قوی تهنشین می شود.صورتی یا آبی رنگ است . در باز اضافی حل شده و (آبی تیره) پدید می آورد.کمپلکسهای هیدروکسوکبالت (3) ، شامل اجزای هیدروکسی پل دار شناخته شده اند.

کبالت اکسیدهاCoO

اكسيد كبالت ( ll ) به انگليسى : Cobalt (ll) Oxide با فرمول شيميايى CoO يك تركيب شيميايى با شناسه پاب كم 9942118 است .شكل ظاهرى اين تركيب پودر سياه است .

كاربردهای اکسید کبالت :

1- خوراك دام و تيور

2- صنعت ساخت سراميك

3-استفاده آزمايشگاهى به عنوان كاتاليست و حامل كاتاليست و مواد فعال الكترود شيشه اى

4- رنگ چينى

5- رنگدانه هاى شيميايى اكسيدانى

6- براى محافظت چشم

7- دما و سنسورهاى گاز براى صنعت نيمه هادى

8- ابر رسانا

9- تجزيه

10-اکسید کبالت در صنعت سراميك سازى براى ته رنگ شيشه استفاده می شود

11- جذب انرژى خورشيدى

نظر دادن