مقالات

 

23 بهمن

 

برای دریافت لیست قیمت مواد شیمیایی شرکت مینا تجهیز آریا میتوانید با شماره 02166900058 تماس بگیرید

و یا از طریق لینک زیر وارد فروشگاه مواد شیمیایی شوید

 

قیمت برخی مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک

 

ردیف

کد

نام ماده شیمیایی

مقدار بسته بندی

قیمت (تومان)

1

814748

تترا متیل آمونیوم هیدرواکساید

250cc

220000

2

803227

1و4-دی کلرو بوتان

250cc

225000

3

841029

اکتادسیل آهن

250gr

250000

4

814713

تترا اتیلن پنتاهن

250cc

175000

5

800882

اتیل سیانو استات

250cc

185000

6

814645

تترا بوتیل آمونیوم کلراید

25gr

270000

7

808161

تیوفن-2-کربالدهید

50cc

285000

8

804310

2-هیدروکسی استوفنون

250cc

355000

9

822112

اکتادسن

100cc

190000

10

820844

1- نفتالدهید

25cc

230000

11

800154

متیل - 2 - پیریدیل کتون

25gr

290000

12

808279

1و 4- دی آمینو بوتان

100cc

298000

13

802815

سیانوریک کلراید

500gr

350000

14

841210

4- فلورواستوفنون

25cc

230000

15

821948

2- آمینوبنزیمیدازول

10gr

240000

16

818847

اتیلن گلایکول دی متا اکریلات

250cc

260000

17

820110

آنترالدهید

5gr

185000

18

820409

دی بنزوتیوفن

25gr

270000

19

282010

2-متوکسی بنزآلدهید

100gr

260000

20

814068

تتراپروپیل آمونیوم هیدروکساید

50cc

350000

21

803038

دی سیکلوپنتادی ان

1lit

160000

22

821798

1- فلورو - 2 - نیتروبنزن

25cc

250000

23

818801

2و3 - بوتان دیول

250cc

340000

24

800220

کلروسولفونیک اسید

250cc

295000

25

841022

ان - 2- دسیل تری متیل آمونیوم بروماید

25gr

450000

26

801268

2-آمینو بنزوتیازول

50gr

185000

27

801592

2- برمو آنیزول

25cc

260000

28

820678

5- هیدروکسی متیل - 2- فوران کربالدهید

1gr

340000

29

801113

2-آمینو پریدین

100gr

185000

30

820948

4و4 - دی آمینو دی فنیل اتر

250gr

550000

31

818151

سیکلوهگزیل ایزوسیانید

10cc

495000

32

803452

دی کلرو دی متیل سیلان

250cc

185000

33

801964

1و3 - بوتان دیول

1lit

175000

34

801299

بنزن تری کربوکسیکیک اسید

25gr

220000

35

107730

سیلیکاژل - ستون کروماتوگرافی

1kg

480000

36

107749

سیلیکاژل 60

1kg

350000

37

814566

دی ایزوپروپیل آزودی کربوکسیلات

50cc

275000

38

820544

1- دکان تیول

250cc

230000

39

814713

تترا اتیل آمونیوم برمایدر

10gr

275000

40

841602

4- آمینو تیوفنون

5gr

285000

41

802954

دی سیکلو هگزیل کربودی ایهید

250gr

380000

42

800658

تترا اتیل اورتو سیلیکات

250cc

185000

 

مطالب مرتبط

نظر دادن

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار وبسایت در ایمیل خود به صورت رایگان در خبرنامه ما عضو شوید