66900058 - 021

مقالات

 

ویژه پاسخگویی در تلگرام : 09362048289

Benzyl chloride

C7H7Cl ; PhCH2Cl

بنزیل کلرید

مایع بی رنگی با بوی مشخص و دمای جوش 179˚C است که در آب به کندی آبکافت می شود و بنزیل الکل تولید می کند.

از کلردار کردن مستقیم تولوئن در حضور PCl5 تهیه می شود. با روش تقطیر جزء به جزء ، از تولوئن عمل نکرده و ترکیب های کلردار سنگینتر جدا می شود. برای بنزیل دار کردن آمین ها و برای تهیه بنزیل الکل به کار می رود.

 

 

Benzylether ; (PhCH2)2O

بنزیل اتر

مایع بی رنگی با دمای جوش 298˚C است که از آبزدایی بنزیل الکل تشکیل می شود. به عنوان ماده ی نرم کننده برای سلولز استات و برای انحلال پذیر کردن صمغ ها، رزین ها و لاستیک ها به کار می رود.

Benzyne ; C6H4

بنزاین

ساده ترین ترکیب آرین ها یا ترکیب دهیدروآروماتیک است. محصول واسطه بسیار فعالی است و نیمه عمر آن در حالت بخار 10-4 تا 10-5 ثانیه است و قابل جداسازی نیست. روش های گوناگونی ، شامل تجزیه بنزن دی آزونیوم -2-کربوکسیلات و حذف هیدروژن هالید از هالو بنزن ها ، برای نمونه ، فنیل لیتیم و فلوئورو بنزن، برای تهیه آن وجود دارد. واکنش پذیری بنزاین ، ناشی از قرار گرفتن یک پیوند سه گانه در حلقه شش تایی است. شواهد دیگری نشان می دهند که بهتر است بنزاین با یک ساختار دو قطبی نمایش داده شود.

 

نظر دادن