66900058 - 021

 

ویژه پاسخگویی در تلگرام : 09362048289

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

 • برخی محصولات پرکاربرد مواد شیمیایی مرک

   

   

  ردیف

  کد

  نام ماده شیمیایی

  مقدار بسته بندی

   

  1

  814748

  تترا متیل آمونیوم هیدرواکساید

  250cc

   

  2

  803227

  1و4-دی کلرو بوتان

  250cc

   

  3

  841029

  اکتادسیل آهن

  250gr

   

  4

  814713

  تترا اتیلن پنتاهن

  250cc

   

  5

  800882

  اتیل سیانو استات

  250cc

   

  6

  814645

  تترا بوتیل آمونیوم کلراید

  25gr

   

  7

  808161

  تیوفن-2-کربالدهید

  50cc

   

  8

  804310

  2-هیدروکسی استوفنون

  250cc

   

  9

  822112

  اکتادسن

  100cc

   

  10

  820844

  1- نفتالدهید

  25cc

   

  11

  800154

  متیل - 2 - پیریدیل کتون

  25gr

   

  12

  808279

  1و 4- دی آمینو بوتان

  100cc

   

  13

  802815

  سیانوریک کلراید

  500gr

   

  14

  841210

  4- فلورواستوفنون

  25cc

   

  15

  821948

  2- آمینوبنزیمیدازول

  10gr

   

  16

  818847

  اتیلن گلایکول دی متا اکریلات

  250cc

   

  17

  820110

  آنترالدهید

  5gr

   

  18

  820409

  دی بنزوتیوفن

  25gr

   

  19

  282010

  2-متوکسی بنزآلدهید

  100gr

   

  20

  814068

  تتراپروپیل آمونیوم هیدروکساید

  50cc

   

  21

  803038

  دی سیکلوپنتادی ان

  1lit

   

  22

  821798

  1- فلورو - 2 - نیتروبنزن

  25cc

   

  23

  818801

  2و3 - بوتان دیول

  250cc

   

  24

  800220

  کلروسولفونیک اسید

  250cc

   

  25

  841022

  ان - 2- دسیل تری متیل آمونیوم بروماید

  25gr

   

  26

  801268

  2-آمینو بنزوتیازول

  50gr

   

  27

  801592

  2- برمو آنیزول

  25cc

   

  28

  820678

  5- هیدروکسی متیل - 2- فوران کربالدهید

  1gr

   

  29

  801113

  2-آمینو پریدین

  100gr

   

  30

  820948

  4و4 - دی آمینو دی فنیل اتر

  250gr

   

  31

  818151

  سیکلوهگزیل ایزوسیانید

  10cc

   

  32

  803452

  دی کلرو دی متیل سیلان

  250cc

   

  33

  801964

  1و3 - بوتان دیول

  1lit

   

  34

  801299

  بنزن تری کربوکسیکیک اسید

  25gr

   

  35

  107730

  سیلیکاژل - ستون کروماتوگرافی

  1kg

   

  36

  107749

  سیلیکاژل 60

  1kg

   

  37

  814566

  دی ایزوپروپیل آزودی کربوکسیلات

  50cc

   

  38

  820544

  1- دکان تیول

  250cc

   

  39

  814713

  تترا اتیل آمونیوم برمایدر

  10gr

   

  40

  841602

  4- آمینو تیوفنون

  5gr

   

  41

  802954

  دی سیکلو هگزیل کربودی ایهید

  250gr

   

  42

  800658

  تترا اتیل اورتو سیلیکات

  250cc

   

   

  جهت استعلام قیمت  محصولات با شماره 66900058-021 تماس حاصل فرمایید.

  و یا از طریق پر کردم فرم لینک مشاوره آنلاینمنتظر تماس کارشناسان ما باشید.