مواد شیمیایی آزمایشگاهی

MERCK-فروش مواد شیمیایی مرک-مواد شیمیایی آزمایشگاهی -مواد شیمیایی مرک -مینا تجهیز آریا,فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی, فروش مواد شیمیایی, مواد ازمایشگاهی مرک,فروش مواد ازمایشگاهی مرک, فروش مواد شیمیایی مرک , قیمت محصولا مرک, قیمت مواد شیمیایی , نمایندگی فروش مواد شیمیایی مرک,اکروس,فلوکا,کیولب,آلدریچ,کلرید طلا,پیرول,پالادیم,اتیل اکریلات,تیتانیم تترا کلراید,تترا اتیل اورتو سیلیکات,پالادیم استات,پالادیم کلراید,دوتره,دی کلرو استیک اسید,تری کلرو استیک اسید,متان,دی کلرومتان,مواد شیمیایی مرک,اکروس,فلوکا,سیگما,آلدریچ,اکتانول,سدیم دودسیل بنزن سولفونات,کلریدریک,دی متیل سولفوکساید,سدیم بورهیدرید,تترا بوتیل اورتو تیتانات,فلوریدریک,کلرید قلع,فروش مواد شیمیائی ازمایشگاهی,فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی,فروش مواد شیمیائی,باریم کلراید,باریم پراکساید,فروسولفات آمونیوم,فنل,انتلان,آمونیوم استات,آمونیوم کربنات,آلومینیوم سولفات6 آبه,آمونیوم دی هیدروژن فسفات,دی آمونیوم هیدروژن فسفات,آمونیوم هپتامولیبدات,آمینو آنتی پرین,آلومینیوم اکساید,سزیم کربنات,آلومینیوم پتاسیم سولفات,استوفنون,استیل استون,بنزن,فروئین,فرویین,فروش,4 آمینو نفتول سولفونیک اسید,آنیلین,نشاسته,استارچ,برموفرم,بروماین,برم مایع,تری سدیم سیترات,هیدروکسیل آمین هیدروکلراید,مورفولین,کربن اکتیو,چیتوسان,کیتوسان,پتاسیم یدید،پتاسیم یدات،دی سدیم تترابورات،استات روی،پتاسیم کلراید،دی فنیل کاربازید،دی فنیل کاربازاید،توئین 20،, تویین 80,تویین,تری فلورواستیک اسید,نیتروبنزالدهید,برموبنزالدهید,تیتانیم تتراکلراید,تیتانیوم تری کلراید,اولئیک اسید,هیدروکینون,لاکتیک اسید,کادمیم سولفات,اکسید منگنز,کادمیم نیترات,تریس بازی,سیکلو هگزان،محلول هانوس،ویجز،پتاس الکلی,3و1ایندان دیون,اتیلن گلایکول دی متااکریلات,پتاسیم برومایدuvasol,زیرکونیوم اکسی کلراید,نونیل فنل,هگزامتیلن دی ایزوسیانات,تیونیل کلراید,اتیلن گلایکول دی متااکریلات,تری متوکسی سیلیل پروپان تیول,زیرکونیوم کلراید,تتراکلریدکربن,بنزوفنون,کلروفرم,اسیدکلریدریک,یدو بنزوئیک اسید,برمو بنزالدهید,آنتیموان پنتا کلراید,بوتانول,تترااتیل امونیوم بروماید,ان دکان,هیدروکسی اتیل متا اکریلات,فلوروبنزالدهید,ایزو پروپیل تیتانات,پترولیوم بنزن,بوتیل آکریلات,4-هیدروکسی بنزوئیک اسید,3-(کلروپروپیل)تری متوکسی سیلان,ایزوفوران,تترا ایزوپروپیل اورتوتیتانات, کلرو تری متیل سیلان, 1و4 دی برمو بوتان,1و1و1و3و3و3هگزا متیل دی سیلازان,اکروئیل کلرید,اتیل فرمات,دی بوتیلتین دیلاروئات,3-(تری اتوکسی اتیل) پروپیل آمید,هایومین,سیلیکاژل,نرمال اکتان,متانول HPLC,نرمال هپتان,تارتاریک اسید,کلرید کلسیم,کلرید آمونیوم,سدیم تترا بورات,سدیم آسکوربات,ریبوفلاوین,پلی اتیلن گلیکول,اسید آسکوربیک,آب HPLC,نرمال هگزا دکان,n هگزا دکان,1و3 -سیکلوهگزان دیون,3-(کلروپروپیل)-تری متوکسی سیلان,هیدروکسی استوفنون,2-آمینو-2-کتیل-1-پروپانول,2-آمینوبنزوتیازول,بنزیل برومید,1و3فنیلن دی آمین,پلی وینیل الکل,2-پیرولیدین,کاپرولاکتون,کماسی بلو,هیدروکسید هیدرازینیوم,4-کلروبنزآلدهید, دی وینیل بنزن,فهلینگ A,فهلینگB,هیدروکینون,فولین,گلوتارآلدهید,تترا بوتیل آمین, پیپرازین, متا اکرلیک اسید,اکرلیک اسید, مالئیک انیدرید, هیدرازینیوم هیدروکسید, O-کروزول,2-فنیل اتانول,2-آمینوپیریدین, 1و2و4-تری کلروبنزن, 2-کلروبنزیل کلرید, اکریل آمید,تیتانیوم کلرید، 2و3-دی متیل آنیلین, سدیم آزید,فورفورال,نیترات نقره,نیترات لانتانیوم,بنزوتریازول,تترا متیل اتیلن دی آمین, تری متوکسی متیل سیلان, آلومینیوم بوتیلات, تری اتیل آمین,تترا اتیل اورتوسیلیکات ,خرید مواد شیمیایی,خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی , دی فنیل پیکریل هیدرازین , فروش دی فنیل پیکریل هیدرازین , پروپارژیل بروماید , یدومتان دوتره , یدو متان دوتره , بورن دی متیل سولفید , فروش کیتوسان , خرید کیتوسان , فروش چیتوسان , خرید چیتوسان , فروش کیتوزان , خرید کیتوزان, اتیل مالونیل کلراید, اتیل مالونیل کلراید سیگما , بورن دی متیل سولفید , , BSTFA ,جیوه , کربوفوران , خرید و فروش مواد شیمیایی, chemical, تری اتیل فسفیت, مواد شیمیایی مرک , مواد شیمیایی سیگما, مواد شیمیایی فلوکا, مواد شیمیایی مینا تجهیز آریا, مواد شیمیایی با کیفیت, مواد شیمیایی باکیفیت, قیمت مواد شیمیایی, مواد شیمیایی قیمت, مواد شیمیایی آلدریچ , مواد شیمیایی الدریچ, مواد شیمیایی معتبر, مواد شیمیایی اصل, مواد شیمیایی اورجینال, مواد شیمیایی مناسب, مواد شیمیایی سیگما آلدریچ, مواد شیمیایی آلدریج, مواد شیمیایی الدریج, مواد شیمیایی خوب, مواد شیمیایی ارزان, تیترازول, قیمت تیترازول, فروش تیترازول,2- پیریدین کربالدهید, هگزا دسیل تری متوکسی سیلان , مواد شیمیایی تخصصی, مواد شیمیایی قیمت مناسب, مواد شیمیایی ارزان, مواد شیمیایی ازمایشگاهی تخصصی, مواد شیمیایی آزمایشگاهی تخصصی, مواد شیمیایی فروش, مواد شیمیایی خرید, مواد شیمیایی خرید و فروش, مواد شیمیایی آزمایشگاهی قیمت, مواد آزمایشگاهی فروش, مواد آزمایشگاهی خرید, فروش مواد ازمایشگاهی, خرید مواد ازمایشگاهی, فروش مواد آزمایشگاهی, خرید مواد آزمایشگاهی,2پیریدین کربالدهید,2-پیریدین کربالدهید,dichloromethane,مواد آزمایشگاهی,مواد ازمایشگاهی,خرید مواد آزمایشگاهی,فروش مواد آزمایشگاهی,خرید و فروش مواد آزمایشگاهی,مواد آزمایشگاهی خرید و فروش,مواد ازمایشگاهی مرک فروش, مواد آزمایشگاهی,مواد تخصصی آزمایشگاهی,مواد شیمیایی تخصصی آزمایشگاهی

,مینا تجهیز آریا,خرید و فروش کلیه مواد شیمیایی ، نمایندگی فروش موادشیمیایی مرک و اکروس و فلوکا و کیولب و آلدریچ ،خرید و فروش کلرید طلا،خرید و فروش پیرول،خرید و فروش پالادیم،خرید و فروش اتیل اکریلات،خرید و فروش تیتانیم تترا کلراید،خرید و فروش تترا اتیل اورتو سیلیکات ،خرید و فروش پالادیم استات،خرید و فروش پالادیم کلراید،خرید و فروش دوتره،خرید و فروش دی کلرو استیک اسید،خرید و فروش تری کلرو استیک اسید،خرید و فروش یدو متان،خرید و فروش دی کلرومتان،خرید و فروش موادشیمیایی مرک،خرید و فروش اکروس،خرید و فروش فلوکا،خرید و فروش سیگما،خرید و فروش آلدریچ،خرید و فروش اکتانول،خرید و فروش سدیم دودسیل بنزن سولفونات،خرید و فروش کلریدریک،خرید و فروش دی متیل سولفوکساید،خرید و فروش سدیم بورهیدرید،خرید و فروش تترا بوتیل اورتو تیتانات،خرید و فروش فلوریدریک،خرید و فروش کلرید قلع،خرید و فروش موادشیمیائی ،خرید و فروش موادشیمیایی،خرید و فروش مواد شیمیائی،خرید و فروش باریم کلراید،خرید و فروش باریم پراکساید،خرید و فروش فروسولفات آمونیوم،خرید و فروش فنل،خرید و فروش انتلان،خرید و فروش آمونیوم استات،خرید و فروش آمونیوم کربنات،آلومینیوم سولفات6آبه،آمونیوم دی هیدروژن فسفات،دی آمونیوم هیدروژنفسفات،آمونیوم هپتامولیبدات،آمینوآنتی پرین،آلومینیوم اکساید،سزیم کربنات،آلومینیوم پتاسیم سولفات،استوفنون،استیل استون،بنزن،فروئین،فرویین،فروش،4آمینونفتول سولفونیک اسید،آنیلین،نشاسته،استارچ،برموفرم،بروماین،برم مایع،تری سدیم سیترات،هیدروکسیل آمین هیدروکلراید،مورفولین،کربن اکتیو،چیتوسان،کیتوسان،پتاسیم یدید،پتاسیم یدات،دی سدیم تترابورات،استات روی،پتاسیم کلراید،دی فنیل کاربازید،دی فنیل کاربازاید،توئین 20،80،تویین،تری فلورواستیک اسید،نیتروبنزالدهید،برموبنزالدهید،تیتانیم تتراکلراکلراید،تیتانیوم تری کلراید،اولئیک اسید،هیدروکینون،لاکتیک اسید،کادمیم سولفات،اکسید منگنز،کادمیم نیترات،تریس بازی،سیکلوهگزان،محلول هانوس،ویجز،پتاس الکلی،3و1ایندان دیون،اتیلن گلایکول دی متااکریلات،پتاسیم برومایدuvasol،زیرکونیوم اکسی کلراید،نونیل فنل،هگزامتیلن دی ایزوسیانات،تیونیل کلراید،اتیلن گلایکول دی متااکریلات،خرید و فروش تری متوکسی سیلیل پروپان تیول،خرید و فروش زیرکونیوم کلراید،خرید و فروش تتراکلریدکربن،خرید و فروش بنزوفنون،خرید و فروش کلروفرم،خرید و فروش اسیدکلریدریک،

مینا تجهیز مینا تجهیز
پنج‌شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵

 

شرکت مینا تجهیز آریا با بهره گیری از توانمندیهای خود در راستای واردات ، تهیه و توزیع کلیه مواد شیمیایی ، حلال های مصرفی و کلیه محصولات شیمیایی تخصصی آزمایشگاه ها ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اقدام نموده و شما دانش پژوهان و اساتید گرامی جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

در ذیل به بخش کوچکی از این اقلام اشاره می گردد .

 

فروش و توزیع انواع مواد تخصصی آزمایشگاهی از معتبرترین برندهای دنیا مانند :

Merck ,Sigma&Aldrich ,Acros و ...

 

1- فروش مواد شیمیایی  سیگما آلدریچ زیگما   sigma aldrich

2- فروش انواع آنزیم ها و نانو ذرات

3-  فروش مواد شیمیایی  فلوکا fluka  

4- فروش مواد  شیمیایی آلفاایسر alfaa esar آزمایشگاهی

5- فروش مرک merck  مواد شیمیایی آزمایشگاهی- مواد شیمیایی مرک

6-فروش و واردات از کمپانی اکروس acros

 

 

2 یدو بنزوئیک اسید ایزو پروپیل تیتانات 4  برومو بنزالدهید    
آنتیموان پنتا کلراید بوتانول BDH / HPLC پترولیوم بنزن
تترا اتیل آمونیوم بروماید n  دکان n هگزان HPLC
2  هیدروکسی اتیل متا اکریلات 2 فلورو بنزالدهید 1 و 3 بوتاندیول
4 کلرو بنزالدهید اتانول آمین اتیلن گلایکول منو بوتیل اتر
آدی پیک اسید آمونیوم آیرون سولفات 2 باریم کربنات
بوریک اسید پتاسیم یدید پلی اتیلن گلایکول
دی فنیل پروپان سدیم دی سولفیت سلنیم میکسچر
سیلیکاژل سیلیکاژل کروماتوگرافی سولفات آهن 2
سولفات روی سولفات مس سولفید سدیم
فولین کلرال هیدرات کلرید نیکل
نمک راشل پتاسیم کلراید آمونیاک
اکسید آلومینیوم خشک انیدرید فتالیک بنزوات سدیم
پتاسیم یدات تیتانیم دی اکساید پلی اتیلن گلایکول
سدیم تنگستات سدیم دی هیدروژن فسفات سود مرک
سولفات آهن 2 هپتا هیدراته سولفات منیزیم خشک سی سند
فوماریک اسید کلرامین T گلوکز انیدرید
4 هیدروکسی بنزوئیک اسید آمونیوم سریم نیترات ایمیدازول
بنزوئیل پراکساید پتاسیم سولفات تری فتالدی آلدهید
کلیه تیترازول ها دو دسیل بنزن سولفونات سدیم کلراید
کلرو اتیل آمونیوم کلراید لیتیم کربنات منیزیم نیترات
3 نیترو بنزالدهید آلانین اکسید آهن 3
باریم کلراید بنزو فنون پتاسیم هگزا سیانو فرات
پلی وینیل پیرولیدون تری فنیل فسفین تیو سولفات سدیم
سدیم بور هیدرید سولفات کادمیم گلیکولیک اسید
منیزیم فلوراید هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید انیدرید مالئیک
1 نفتول آمونیوم استات آب اکسیژنه
پارافین ساکاروز سدیم پراکساید
سدیم متیلات سولفات سدیم سولفید سدیم
کربنات کلسیم کلرید کروم L تارتاریک اسید
آلومینیوم کلراید 6 آبه ادتا برم مایع
پتاسیم بروماید پرمنگنات پتاسیم سدیم استات خشک
سدیم فسفینات سدیم نیتریت سولفات روی هپتا هیدراته
آمونیوم دی هیدروژن فسفات سولفات منیزیم کلرید آهن 3
محلول کلریدریک 1 نرمال نیترات بیسموت 3 پالادیم بلک
1 و 12 دی آمینو دودکان تری بوتیل فسفیت 4 تولوئن سولفونیل کلراید
استاندارد پتاسیم اکسید جیوه قرمز پتاسیم بور هیدرید
تترا اتیل اورتو سیلیکات تمد سدیم تترا فلورو بورات
کاغذ PH مرک متا اکریلیک اسید نفتالن دی سولفونیک
1 برمو نفتالین 2 پنتانول 4 آمینو فنول
اریو کروم بلک تی استاندارد فلورید بوتیل هیدروکسی تولوئن
تربوتیل هیدرو پراکساید دی بنزیل آمین سولفات جیوه
لیتیم آلومینیوم هیدرید متیلن بلو بافر هیدروئین
کربو فوران اتیل مالونیل کلراید بوران دی متیل سولفید
1 هگزن 2 کلرو بنزالدهید 2 و 4 نفتالن دیول
1 و 4 دی برمو بوتان اتیل مورفولین برمو بنزن
بورن تری فلوراید تری متوکسی متیل سیلان سدیم پراکساید
وانیلین هماتوکسیلین P بنزوکینون
2 هیدروکسی بنزالدهید 2 و 2 و 2 تری فلورو اتانول 3 تری اتوکسی سلیل پروپیل امین
4 کلرو بنزیل الکل 2 و 5 دی کلرو فنول تترا پروپیل آمونیوم بروماید
دی فنیل آمین سولفولان هگزا متیلن دی سیلازان
ان بی تی ( NBT ) 1 نفتول بنزین 2 فلورو بنزالدهید
2 نیترو سینامالدهید S سک بوتانول 4 ترت بوتیل آنیلین
4 استامیدو بنزالدهید اتیلن کربنات استایرن
L پرولین ایندول پالادیم کلراید
پالادیم استات پتاسیم تلوریت پودر آهن
تترا اتیل آمونیوم کلراید تنگستو سیلیسیک اسید دی مدون
2 آمینو 3 هیدروکسی پیریدین زیرکونیوم اکساید سولفات جیوه
فتالدی آلدهید فسفو تنگستیک اسید فنل فتالئین
کلرید جیوه کیتوسان لیتیم کلراید
نیترات نیکل هگزا متیل دی سیلازان 3 برمو پروپیل فتالیمید
P تولیل هیدرازیل هیدروکلراید 1 فنیل 1 پروپانال 2 فنیل پروپانالدهید
2 مرکاپتو پیریمیدین R سک بوتانول 4 نیترو بنزیل الکل
4 آمینو 2 هیدروکسی بنزوئیک اسید 1 و 4 فنیلن دی امین 3 و 5 دی متیل پیرازول
اریو کروم بلک تی اکسید نیکل ال سیستئین
ایندول 3 بوتریک اسید برمید مس 2 پالادیم استات
تترا n بوتیل آمونیوم هیدروکساید تترا بوتیل آمونیوم بروماید دی بوتیل تین اکساید
دی هیدروکسی بنزالدهید سدیم آلژینات سولفات نقره
فروسن کربو فوران کلرید کبالت
گوانیدینیوم کلراید موراکساید نین هیدرین
ید 1 متوکسی 2 پروپیل استات 2 آمینو اتیل آمینو
1 و 4 نفتوکینون اتیلن دی آمین استیل استون
بافر 4 بنزو نیتریل بی سولفیت سدیم
پرکلریک اسید انیدرید پیریدین دو دسیل الکل
دی بوتیل آمین دی کلرو متان کروماتوگرافی زایلن
کربن دی سولفید نیترو بنزن P آنیزیدین
1 و 2 دی برمو اتان 1 و 4 بوتان دیول آنیلین
اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر اکسید منگنز بافر 7
بنزیل الکل پتاس الکلی پروپیلن کربنات
تتراکلرید کربن دی اتیل آمین دی کلرو استیک اسید
دی متیل سولفوکساید خشک فرمیک اسید کارل فیشر
لاکتیک اسید اتیل استات استیک اسید
پنتان دی کلرومتان فرمامید
نیترات مس 2 2 پروپانول 4 نیترو بنزوئیک اسید
پی تولوئیدین سیکلوهگزانول فلوریدریک
کلرید منیزیم هیدرازین هیدرات پلیت آلومینیوم
فهلینگ A و B استئاریک اسید تیتانیم تری کلراید
ید مونو کلراید هگزا فلورو ایزو پروپانول کربوکسی متیل سلولز
فسفروس تری بروماید سولفانیلیک اسید تری متیل کلرو سیلان
هگزا متیل سیلوکسان ناتامایسین بنزن
فروئین 4 آمینو نفتول سولفونیک اسید نشاسته
برموفرم بروماین تری سدیم سیترات
هیدروکسیل آمین هیدروکلراید مورفولین کربن اکتیو
دی سدیم تترا بورات استات روی دی فنیل کاربازید
توئین 20 و 80 تری فلورو استیک اسید نیترو بنزالدهید
برمو بنزالدهید تیتانیم تترا کلراید تیتانیوم تری کلراید
هیدروکینون آمیدو بلک 2 برمواتیل فتالیمید
1 و 10 فنانترولین 2 متوکسی استوفنون 2 مرکاپتو اتانول
2 متوکسی استوفنون 4 آمینو بنزو تری فلوراید 4 نیترو آنیلین
اگزالیل کلراید پارافیلم تری فلورو استیک اسید
بوتیل اکریلات 4-هیدروکسی بنزوئیک اسید ایزوفوران
تترا ایزوپروپیل اورتوتیتانات کلروتری متیل سیلان 1و4 دی برمو بوتان
1و1و1و3و3و3-هگزامتیل دی سیلازان اکروئیل کلرید اتیل فرمات
دی بوتیلتین دیلاروئات 3-(تری متوکسی اتیل) پروپیل آمین هایومین
سیلیکاژل نرمال اکتان متانولHPLC
نرمال هپتان تارتاریک اسید کلرید کلسیم
کلرید آمونیوم سدیم تترا بورات سدیم آسکوربات
ریبوفلاوین پلی اتیلن گلیکول گلایسین
اسید آسکوربیک آب HPLC هگزادکان نرمال
1و3-سیکلوهگزان دیون 3-(کلروپروپیل)-تری اتوکسی سیلان 4'-هیدروکسی استوفنون
2-آمینوبنزوتیازول 2-آمینو-2-متیل-1-پروپانول بنزیل برومید
دی وینیل بنزن فهلینگA فهلینگ B
هیدروکینون فولین گلوتارآلدهید
ترشیو بوتیل آمین پیپیرازین متاکرلیک اسید
اکرلیک اسید مالئیک انیدرید هیدروکسید هیدرازینیوم
o- کروزول 2-فنیل اتانول

2-آمینوپیریدین

1و2و4-تری کلروبنزن 2-کلروبنزیل کلرید

آکریل آمید

تیتانیوم کلرید 2و3-دی متیل آنیلین سدیم آزید
فورفورال نیترات نقره نیترات لانتانیوم
بنزوتریازول تترامتیل اتیلن دی آمین تری متوکسی متیل سیلان
آلومینیوم بوتیلات تری اتیل آمین تترا اتیل اورتو سیلیکات
بورن دی متیل سولفید پروپارژیل بروماید اتیل مالونیل کلراید
یدومتان دوتره دی فنیل پیکریل هیدرازین کیتوزان
ایزوبوتیریل کلراید BTSFA کربوفوران
تری اتیل فسفیت 2-پیریدین کربالدهید هگزا دسیل متوکسی سیلان

 

تمام تلاش ما بر اینست که مواد مورد نیاز شما محققین و اساتید گرامی با کیفیتی مطلوب در اسرع وقت به دستتان برسد.

و بسیاری محصولات دیگر که برای اطلاع از آنها می توانید با همکاران مجرب ما در این بخش تماس حاصل فرمایید.