66900058 - 021

 

ویژه پاسخگویی در تلگرام : 09362048289

برخی محصولات پرکاربرد مواد شیمیایی مرک

 

 

ردیف

کد

نام ماده شیمیایی

مقدار بسته بندی

 

1

814748

تترا متیل آمونیوم هیدرواکساید

250cc

 

2

803227

1و4-دی کلرو بوتان

250cc

 

3

841029

اکتادسیل آهن

250gr

 

4

814713

تترا اتیلن پنتاهن

250cc

 

5

800882

اتیل سیانو استات

250cc

 

6

814645

تترا بوتیل آمونیوم کلراید

25gr

 

7

808161

تیوفن-2-کربالدهید

50cc

 

8

804310

2-هیدروکسی استوفنون

250cc

 

9

822112

اکتادسن

100cc

 

10

820844

1- نفتالدهید

25cc

 

11

800154

متیل - 2 - پیریدیل کتون

25gr

 

12

808279

1و 4- دی آمینو بوتان

100cc

 

13

802815

سیانوریک کلراید

500gr

 

14

841210

4- فلورواستوفنون

25cc

 

15

821948

2- آمینوبنزیمیدازول

10gr

 

16

818847

اتیلن گلایکول دی متا اکریلات

250cc

 

17

820110

آنترالدهید

5gr

 

18

820409

دی بنزوتیوفن

25gr

 

19

282010

2-متوکسی بنزآلدهید

100gr

 

20

814068

تتراپروپیل آمونیوم هیدروکساید

50cc

 

21

803038

دی سیکلوپنتادی ان

1lit

 

22

821798

1- فلورو - 2 - نیتروبنزن

25cc

 

23

818801

2و3 - بوتان دیول

250cc

 

24

800220

کلروسولفونیک اسید

250cc

 

25

841022

ان - 2- دسیل تری متیل آمونیوم بروماید

25gr

 

26

801268

2-آمینو بنزوتیازول

50gr

 

27

801592

2- برمو آنیزول

25cc

 

28

820678

5- هیدروکسی متیل - 2- فوران کربالدهید

1gr

 

29

801113

2-آمینو پریدین

100gr

 

30

820948

4و4 - دی آمینو دی فنیل اتر

250gr

 

31

818151

سیکلوهگزیل ایزوسیانید

10cc

 

32

803452

دی کلرو دی متیل سیلان

250cc

 

33

801964

1و3 - بوتان دیول

1lit

 

34

801299

بنزن تری کربوکسیکیک اسید

25gr

 

35

107730

سیلیکاژل - ستون کروماتوگرافی

1kg

 

36

107749

سیلیکاژل 60

1kg

 

37

814566

دی ایزوپروپیل آزودی کربوکسیلات

50cc

 

38

820544

1- دکان تیول

250cc

 

39

814713

تترا اتیل آمونیوم برمایدر

10gr

 

40

841602

4- آمینو تیوفنون

5gr

 

41

802954

دی سیکلو هگزیل کربودی ایهید

250gr

 

42

800658

تترا اتیل اورتو سیلیکات

250cc

 

 

جهت استعلام قیمت  محصولات با شماره 66900058-021 تماس حاصل فرمایید.

و یا از طریق پر کردم فرم لینک مشاوره آنلاین منتظر تماس کارشناسان ما باشید.