امتیاز

×

هشدار

کلاس مدل K2ModelItem در فایل پیدا نشد

2-فوریل کلرید
توضیحاتمرک 2-Furoyl chloride  
کد محصولات : 820169
Molar mass : 130.53 g/mol
cas number : 527-69-5
تیوفن-2-کربالدهید
توضیحاتمرک Thiophene-2-carbaldehyde Synonyms: Thiophene-2-aldehyde, 2-Thenaldehyde, 2-Formylthiophene  
کد محصولات : 808161
Molar mass : 112.14 g/mol
cas number : 98-03-3
images2
توضیحاتمرک Dibenzylamine  
کد محصولات : 803533
Molar mass : 197.27 g/mol
cas number : 103-49-1
index1
توضیحاتمرک Lithium aluminium hydride شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سفید است. کاهش دهنده ای که در شیمی آلی و در تهیه مشتقات آلو
کد محصولات : 818876
Molar mass : 37.95 g/mol
cas number : 16853-85-3
index
توضیحاتمرک Pyridine C9H11N پیریدین مایعی شفاف، بی رنگ و نمپذیر است ؛ دمای جوش115.3درجه سانتی گراد و بوی مشخص قوی دارد. با شعل
کد محصولات : 107462
Molar mass : 79.1 g/mol
cas number : 110-86-1
4-آمینو فنول
توضیحاتمرک 4-Aminophenol 4-آمینو فنول، بلورهای برگه ای بی رنگ با دمای ذوب 184درجه سانتیگراد است. که درهوا به سرعت اکسید می شو
کد محصولات : 800421
Molar mass : 109.13 g/mol
cas number : 123-30-8
index
توضیحاتمرک Sodium chloride سدیم کلرید دمای ذوب801درجه سانتی گراد و چگالی2/17 دارد و در طبیعت به صورت نمک طعام یافت می شود که
کد محصولات : 106404
Molar mass : 58.44 g/mol
cas number : 7647-14-5
200px-Dusičnan_hořečnatý
توضیحاتمرک- Magnesium nitrate hexahydrate Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O. نمک پایداری که هیدراتهای 9 ، 6و2 تشکیل می دهد. هیدراتها آبزدایی
کد محصولات : 105853
Molar mass : 256.41 g/mol
cas number : 13446-18-9
index11
توضیحاتمرک- Benzophenone Chemical Formula: C₆H₅COC₆H₅ بنزوفنون: بلورهای بی رنگ و منشوری شکل با دمای ذوب49درجه سانتی گراد، د
کد محصولات : 801801
Molar mass : 182.22 g/mol
cas number : 119-61-9
images
توضیحاتمرک Sulfuric acid for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
کد محصولات : 109984
titrisol_ampoule[titrisol_ampoule-ALL]
توضیحاتمرک Sodium thiosulfate solution c(Na₂S₂O₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®  
کد محصولات : 109950
Untitledگیمسا
توضیحاتمرک Giemsa's azur eosin methylene blue solution for microscopy
کد محصولات : 109204

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار وبسایت در ایمیل خود به صورت رایگان در خبرنامه ما عضو شوید