جهت بررسی سایر محصولات که در لیست یافت نشد با همکاران ما در بخش فروش با یکی از راه های ارتباطی تماس حاصل نمایید.

02166900058-02166901187

×

هشدار

کلاس مدل K2ModelItem در فایل پیدا نشد

شیمیایی-آزمایشگاهی-کلرید-منیزیم
توضیحاتمرک Magnesium chloride hexahydrate Synonyms: Magnesium dichloride Chemical Formula: MgCl₂ * 6 H₂O
کد محصولات : 105833
Molar mass : 203.30 g/mol
cas number : 7791-18-6
1و3-بوتاندیول
توضیحاتمرک 1,3-Butanediol for synthesis.  chemical formula CH₃CH(OH)CH₂CH₂OH. Synonyms: 1,3-Butylene glycol
کد محصولات : 801964
Molar mass : 90.12 g/mol
cas number : 107-88-0
اتانول آمین
توضیحاتمرک Ethanolamine Synonyms: 2-Aminoethanol, Monoethanolamine Chemical Formula: NH₂CH₂CH₂OH
کد محصولات : 800849
Molar mass : 61.08 g/mol
cas number : 141-43-5
شیمیایی-آزمایشگاهی-انتلان
توضیحاتمرک Entellan® new rapid mounting medium for microscopy
کد محصولات : 107961
شیمیایی-آزمایشگاهی-ایزو-اکتان-خشک
توضیحاتمرک Isooctane dried (max. 0.003% H₂O) SeccoSolv®.    chemical formula CH₃C(CH₃)₂CH₂CH(CH₃)CH₃. Synonyms: 2,2,4-Trime
کد محصولات : 104715
Molar mass : 114.23 g/mol
cas number : 540-84-1
شیمیایی-آزمایشگاهی-کلریدریک-اسید
توضیحاتمرک Hydrochloric acid fuming 37% Synonyms: Hydrogen chloride solution Grade: ACS,ISO,Reag. Ph Eur  
کد محصولات : 100317
پالادیم بلک
توضیحاتسیگما آلدریچ Palladium black  
کد محصولات : 205834
cas number : 7440-05-3
تری اتیل آمین
توضیحاتمرک Triethylamine for synthesis.   , chemical formula (C₂H₅)₃N. Synonyms: N,N-Diethylethanamine, TEA  
کد محصولات : 808352
Molar mass : 101.19 g/mol
cas number : 121-44-8
Untitled2222222111111
توضیحاتمرک n-Pentylamine for synthesis.    Synonyms: 1-Aminopentane, n-Amylamine chemical formula CH₃(CH₂)₄NH₂
کد محصولات : 807333
Molar mass : 87.16 g/mol
cas number : 110-58-7
Untitled12121
توضیحاتمرک Glutardialdehyde (25% solution in water) for synthesis   Synonyms: Pentanedial
کد محصولات : 820603
Untitled22222
توضیحاتمرک Methyl methacrylate Chemical Formula: CH₂=C(CH₃)COOCH₃ Synonyms: Methyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid met
کد محصولات : 800590
Molar mass : 100.12 g/mol
cas number : 80-62-6
شیمیایی-آزمایشگاهی-زیرکونیوم-کلراید-مرک
توضیحاتمرک Zirconium(IV) chloride Chemical Formula: ZrCl₄ Synonyms: Zirconium tetrachloride  
کد محصولات : 808913
Molar mass : 233.04 g/mol
cas number : 10026-11-6

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار وبسایت در ایمیل خود به صورت رایگان در خبرنامه ما عضو شوید